www.Nonpho.go.th
อีเมลล์. saononpho@gmail.com
เบอร์โทร. 045-525992
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
Nonpho Subdistrict Administrative Organization
11 หมู่บ้าน ย่านเกษตรกรรม เลิศล้ำพระปฎิมา การศึกษาพื้นฐาน เจริญการอนามัย ก้าวไกลการก๊ฬา หมู่บ้านประชาศรัธาธรรม

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

26 กรกฎาคม 2566

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Download File


  


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

โดยสามารถร่วมทำแบบสำรวจผ่าน Google Forms ได้ที่ https://bit.ly/LPAsurvey66 หรือแสกน QR code ในสื่อประชาสัมพันธ์นี้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566