www.Nonpho.go.th
อีเมลล์. saononpho@gmail.com
เบอร์โทร. 045-525992
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
Nonpho Subdistrict Administrative Organization
11 หมู่บ้าน ย่านเกษตรกรรม เลิศล้ำพระปฎิมา การศึกษาพื้นฐาน เจริญการอนามัย ก้าวไกลการก๊ฬา หมู่บ้านประชาศรัธาธรรม

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

9 สิงหาคม 2566

ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 9 สิงหาคม 2566


Download File


  


ภาพทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 9 สิงหาคม 2566
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบัตรเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 217 และข้อ 218 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 217 ถึงข้อ221 และข้อ 224 ถึงข้อ 227 จึงอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้ง โดยใช้วิธีการเผาทำลาย นั้น
คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566